BLHTML.org

BLHTML.org / Development v0.76-f Gamma /

 
  Older updates 12855 35
  v0.74 833 0
v0.74-a 100417
För att kunna skriva BLHTML kod on ett amerikanskt tangentbord,
skrivs nu variables representerade in BLHTML with ett dollar characters följt of variable name.
Inte with SOL tecknet följt of variable name.

Gammal/ny variable deklaration:
// Variables sattes forut with suncharacters ¤:
#¤var=8# // ¤var=8

// Variables declare now with dollarcharacters $:
#$var=8#

Example, declare variables:
#$n=1# // $n = 1
#$var=8# // $var = 8
#$num$n=$var# // $num1 = 8

// Declare array:
#$arr[$num$n](array cell)# // $arr[num8] = "array cell"
Det enklaste sättet att update your website är att ta en SQL-dump and ersätta all ¤ with $
Run SQL-dumpen for att update the code for hela website!
Update en BLHTML-dump, ersätt forst även: |$|, |$1| to |%|, |%1|
NOTE! Save alltid dumpen innan you gör dina ändringar!
  v0.73 855 0
v0.73-a 100117 PHP bugfix: variable ¤goto är nu '¤goto'
100124 Bugfix: If INTE cookie blhtml_password shows nu inte php felmedelande.
100208 Functionsupdateing, new attribute: #A tabindex=1# sätter html tabindex.
100218 PHP bugfix: PHP v5.3.1 behöver ersätta all " with /" vid save/forhandsgranska post.
If PHP v5.3 ersätts all " to /"
If PHP v5.2 ersätts inte " to /"
New SYSTEM variable:
#SYSTEM[php]#
Returns:
5.6

v0.73-b 100119 Function update: #STR#
#STR value=¤msg blhtml=on#
If ¤msg contents function: #HALT# Avslutas only execute of ¤msg in function #STR#.

v0.73-c 100220 Edit datapage saves nu datapage on rätt account även om sessionen tagit slut (timeout) or browsern change account with en annan flik.

v0.73-d 100226 Uppdatering: EDii.php
If #SET_CATCH_PAGE# Så sätts inte samma <input type=hidden> in <!-- EDii -->

v0.73-e 100404 <html> and css updateing in ldb.php

v0.73-f 100409 Standardisera systemvariables:
LDB -> blhtml_LDB

v0.73-g 100410 När php sessions variable on servern tagit slut
har inte webpage kommit ihåg vad you gjort and tagot you to start page: ID=1&page=A
#SET_CATCH_PAGE# sätter nu blhtml_su=adminaccountamn for att komma ihåg vilket account
you senast var su:ad (Switch/byta konto/user) to.
Även all systemlänkar har nu: blhtml_su=adminaccountamn

All BLHTML administratörs pages har fått adderat variable: &blhtml_syspage=1 in URL:en for att inte show page ID=1&page=A
när php sessions variable har löpt ut. Så att you kommer back to samma administratörs page igen.

Logon script, ID=2&page=L:
// If Administratörs page show inte ID&page page
// If INTE: show ID&page page

#IF(¤blhtml_syspage) else(
        #IF(¤ID)         else(#¤ID=1#)#
        #IF(¤page)      else(#¤page=A#)#
)#

v0.73-h 100412 Bugfix: #IF#
Nu är båda IF-caseerna SANNA:
#¤FALSE=0#
#¤TRUE=1#

#IF(¤TRUE && ¤FALSE || ¤TRUE) then(THEN runs) else(ELSE runs INTE)#
#IF(¤TRUE || ¤FALSE && ¤TRUE) then(THEN runs) else(ELSE runs INTE)#

v0.73-i 100413 Function update: #INDEX# If forhandsgranskning of new forumspost show inte INDEX.
  v0.72 3386 0
v0.72-a 080808 BLHTML är beta stabil.

v0.72-b 080820 Right: BASIC är adderad to funktion #ECHO#.

v0.72-c 080908 #REPLY# Har fått en forstorad brev icon "letter.png" for att firefox stretchar ut så att pictures blir helt suddig.
080922 Function update: #READ# BLHTML executes value fore variablesna exekveras.
Example:
#$r3=634#
#$post=3#

#READ id=52 field=name value(#$r$post#) blhtml=on# // Read in field name from table 52 där nyckeln är 634
#$name# // Writes ut field name
080923 user can su:a (Switch/byta konto/user)
Example:
index.php?ID=200&page=D&blhtml_su=OtherAccount&blhtml_passwd=mypassword
Function update: If "Show inbyggd inloggning" är avmarkerad in "Control Panel" can you nu toggla med: blhtml=menu
for to show/dölj administrtations länkar in between fönstret.

v0.72-d 080927 Include attribute title to: #DATA title#
Example:
#DATA[grp] post=new title(this field is grp)#

081003 Länkar on administration account: "My page", current account and redigera page har include environment variable; $blhtml_su. This for att links on webpage skall fungera även if sessionen med Web server har gått ut.
Administratören can nå ett datapage from ett annat account with only att "Aktivera page" är ikryssad in "redigera page".
081003 and att "Show page for members" är ikryssad (for att admin inte skall see all pages alltid)

v0.72-e 081011 Function update: Kan manuellt sätta field: "date" with valfri formatstring: #SENDMAIL date=U#
Function update: #DATA[id] id=2 where(user='$buddy') return=who#
Read field id and returnerar outcome to variable $who
081019 Function update: #BASKET echo=on# Writes nu även ut "information for felsökning".
081106 Shows html kod for users pictures in list: "My Pictures".

v0.72-f 081109 W3C standardize: #DATA[val] post=new type=dropdown value(5% 10% 15% 20%)#
081120 Function update: #FIELD type=min/max#
081121 Function update: #A type=edit# Länk to for editing datapage A.
081127 "Account Admin":
Bugfix: Konto aktivt to shows nu NULL if NULL
All <font size=1> ersatts with class=list

v0.72-g 090121 Bugfix: Account Admin -> Konto aktivt to, print out rätt tids format.
090323 Bugfix: #SENDMAIL addslashes(msg)#

v0.72-h 090405 Function update:
Manage flera checkboxar with ett field in en datalist:
#DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=0#
// Sätter checkbox with current bit värde from variable $cb_$id
// $id är tables key field and är value for current post

v0.72-i 100114 Bugfix: If INTE cookie blhtml_password shows nu inte php felmedelande.
100115 Function update: #PIC smily=cry border=1 width=40# width fungerar nu with smily:s
  v0.71 996 0
v0.71-a 080604 Newtt alternativ in "Control Panel": Ban IP
Script for att räkna amount felaktiga inloggningsforsök.
This script kommer inte att includes in SQL Dumpen for a new BLHTML website. The script får hämtas and be installed from Library, if så önskas.
080605 Bugfix markup.php: Manage nu ">=" and "<=" korrekt.
If felaktigheter in the code avslutas nu "Create markups" korrekt.
New typ in "Manage data account":
#¤ver(v1.00)#
// --------------------------------------------- [Create table] ---
#FIELDMIN action=drop#
#FIELDMIN name(rubric) type=str len=64#
#FIELDMIN name(msg) type=book# // Typ book är MySQL mediumtext
mediumtext can save upp to 1.6Mbyte.
Anledningen to att include book är att Library script for webshop är större än 65 535 characters (101 202 characters).
080613 *

v0.71-b 080614 Möjliggör using #DATA# att kunna show datalistor in a forum.
080615 Bugfix: manage ¤var] in declare string:
#¤id=8#
#str( --------[¤id]---)#
Bugfix basket: saves nu INTE post if #¤=""#

v0.71-c * New funktion: #FIELD type=rnd# Tar ut ett slumpat värde from en table.
Ursprunglig BLHTML kod:
#DATA[D[+]] id=51 post=set type=fieldlist#
#ARRAY value=¤D type=shuffle return=D#
Show slumpat field: #¤D[0]#
New alternativ kodning:
#FIELD id=51 type=rnd return=D#
Show slumpat field: #¤D#

Testar att using #ECHO id=51 page=G always=true#
kunna anropa #READ# from ett forum.
Att stänga of all läsning to table from ett forum gör you lite väl handikappad.
080702 *
080708 Control Panel -> Show inbyggd inloggning: Inaktiverar inbyggd inloggning i "between" ramen.
"edit" Preview Inlägg kommer ihåg egenskapade field in forum utan att tappa informationen.
Change su to blhtml_su for att Switch User (Byta account) BLHTML control variables

v0.71-d 080717 Tog bort det inbyggda anropet to basket. If the form/datapage innehöll variable ¤blhtml_table updatedes table ¤blhtml_table efter vad attrib g of rights to.
Nu can basket only executes with #BASKET# det innebär att you can kontrollera values and godkänna dem innan de skrivs in in table.

v0.71-e 080718 #BASKET# delete #¤blhtml_erase# variable Så nu är alla:
#¤remove=NULL# överflödiga and can tas bort.
080720 * Förenkla ¤blhtml_table:
If #BASKET# executes utan att ¤blhtml_table är satt sätts ¤blhtml_table to det account där BASKET executes from.
Account Admin -> Create new account: If account creates on admin or vanguards-accounts sätts helpsection nu to av.

v0.71-f 080808 php varning for forhandsgranska extra forum variables åtgärdad.
  v0.70 794 0
v0.70-a 080316 Code städad

v0.70-b 080317 Bugfix #EDii wrap=on/off#
Bugfix: #PIC no# manage nu alt and title korrekt.
080324 Bugfix: reply and quip in forhandsgranska forum run stripslashes on ¤rubric

v0.70-c 080318 Tredje forsöket, att ta bort tables from the code.
Varfor jag inte lyckats innan var att div har sitt eget liv and for att tygla besten måste vi säga to browsers att använda
"html 4.01 Transitional" med: "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd".
Med detta började css att fungera som de var tänkt.
Jag lyckades ta bort all tables utom huvud table pg.a divars oformåga att anpassa sig to närliggande divar.

Här är ett example on varfor div inte can ersätta tables: www.projectseven.com/tutorials/css/pvii_columns/index.htm
Eftersom jag inte vill använda javascript for att rita ut background for webpage and/or the menu,
fortsätter BLHTML att använda <table>.
BLHTML script for detta forum är anpassat with tables fordelar gentemot divar and kommer därfor att fortsätta vara byggt with tables. Forumet däremot kommer att göras if to ett div forum..

v0.70-d 080401 Som sagt var jag inte säker on att jag skulle lyckas men nu 2 veckor senare verkar allt börja fungera som innan igen.

v0.70-e 080404 BLHTML.org är nu även W3C CSS accepted.
Valid CSS!
Gör css filename åtkomligt with #SYSTEM[file_name]# = För att kunna testa css-filen.

v0.70-f 080405 Update function.php -> Function GoSida:
Tagit bort no_marginal då <div> ignorerar htmls fysiska lagar.
Inaktiverar Firefox.css, MsIE.css and Opera.css då huvud css fungerar nu on samtliga browser
(dessa files kommer att ligga kvar tos vidare).
080406 Bugfix: Kan nu åter sätta left.center,right position with en höger page.

080407 Bugfix:
#¤a[0]=8# // Kan declare element [0]
#IF(¤a[0]) then(OK) else(ERROR)# // Tittar nu on element [0]

Återinfor #STR type=shuffle#:
#STR type(shuffle) value(1 2 3) return(ok[+])# // Slumpar talen 1, 2 and 3 to ¤ok[0] ¤ok[1] and ¤ok[2]

ARRAY klarar bara of redan declared arrayer:
#¤a[+](1 2 3)# // Sätter ¤a[0]="1", ¤a[1]="2" and ¤a[2]="3"
#ARRAY type=shuffle value=¤a# // Slumpar ordningen on arrayen ¤a[+]

v0.70-g 080413 Återinforde table som kapslar in webpage, då div även here har negativa effekter:
 • Menu toppen show ett kort ögonblick innan resten of webpage fortsätter att laddas in with div
 • "Page som skall show höger if the webpage" Laddas in under webpage. När webpage är färdigladdad flyttas div-page upp and lägger sig där den skall ligga (webpage hoppar då to in Opera).
 • Tredje webpage skrivet with table can alltid vara aktiv vid left, center and right align.
Table har fordelen att den läser in hela table:n innan den ritar ut contents in browsern.
Webpage känns då snabbare! Vem can säga nej to det?
<table class=page_body cellpadding=0 cellspacing=0>

CSS to mellan Menu fungerar nu to all browser.
080414 Döpte if #SYSTEM[file_name]# to #SYSTEM[css]#

v0.70-h 080415 Code städad
function.php namestandardisering:
top // Writes top-page and between
main // Write datapage(ichi) and the menu(ni)
botten // Writes botten
More information: Webpages uppbyggnad

v0.70-i 080418 Change layout top -> ue and bottom -> soko for att user skall kunna använda top and bottom to eget css.
080420 Tillfällig lösning on #ECHO size#
080421 Save datapage with forum shows nu users top-page with background.
080423 Bugfix: Shows inte längre raderat konto in Account Admin -> Radera konto.

v0.70-j 080424 Bugfix #ECHO# can nu skriva ut en page, med en top and en botten page:
// Ursprungskod for delat forum #I# Preview
#ECHO page=G always=true limit=1# // Top-page
#ECHO page=C always=true limit=1# // Inkapslat datapage
#ECHO page=H always=true limit=1# // Botten-page

// New lösning
#ECHO page=C top=G bottom=H always=true limit=1# // Writes ut datapage C with top-page: G and bottenpage: H

080425 SQL Dump no #70 är nu html 4.01 Transitional accepted:
# BLHTML.org generated SQL Dump #70 080425

v0.70-k 080429 Flytta attribute: type=info
From: #PAGE_ADMIN id=¤id type=info# to: #MEMBER_ADMIN id=¤id type=info#

v0.70-l 080507 EDii använder nu CSS sprite for ikoner

v0.70-m 080509 Bugfix:
#IF(!) then(Shows nu then)#
080510 CSS form, body width bug: can nu åter: left, center and right
#DIAGRAM# Använder nu style for to show statistik staplarna.
080513 *
080526 *

v0.70-n 080601 CSS fix for Firefix 3.0rc1
  v0.69 769 0
v0.69-a 071206 javascript/ed.js v2.0 smartare knapp management som sätts in javascriptsfunction:
insert(object, 'Insert fore markerad text', 'insert efter markerad text');
Insert kodknapparna manages nu även in firefox browser.
IE har fortfarande en bug då den inte uncheck and ställer cursor efter den infogade texten.

Lagt to Snabbknappar även for de vanligaste forekommande BLHTML functions for account with BASIC rights.

Tagit bort EDii code in EDii.php and lagt den i Control Panel -> "Editor att skapa pages" This har skapat en tofällig bug då the code anropar sig själv and create a en evighetsloop.
This har tofälligts löst genom att sätta en statisk <textarea> This skall åtgärdas så att den åter styrs from #EDii#

v0.69-b 071217
Bugfix: #¤var/str# can inte vara ett variable name
Functionsupdateing #EDii# new attribute tabindex, sätter tabordningen.
javascript/ed.js är omskrivet.
Manage nu delvis Firefox. Kvar är att if the script är for stort resetas positionen vid onClick.
#EDii# är nu borttagen from EDii.php and ligger som ett fristående datapage.
This means that webadmin can skriva om, lägga to nya knappar or byta ut hela EDii.
EDii can även ganska lätt brytas ut som en fungerande fristående modul.

Datapage can contains multipla #EDii# (EDii fungerar in forum of samma anledning)!

Första EDii EDii under utvekling
BLHTML.org BLHTML.org
New EDii

BLHTML.org
Flera EDii on samma datapage

BLHTML.org
New knappar

BLHTML.org

The script EDii for forum måste updates for att fungera with nya #EDii#
<br>
#EDii type=preview# // Previewr forumspost
Rubric:<br>
#DATA[rubric] post=new#<br><br>

#EDii id=13 htmlid=msg name=EDii_msg page=I cols=85 rows=28 rights=2#
<br><br>

v0.69-c 071218
Functionsupdateing for #PLOPP#, #DATA# new attribute tabindex, sätter tabordningen.

v0.69-d 071219 Function update: #EDii# Buggy reasonably functioning: "Create markups" belyser nästlad blhtml and html-kod from redigera page.
Men bättre än att forsöka skriva highlightningen manuellt.

v0.69-e ¤EDii_br är alltid on vid redigera page.
071222 Functionsupdateing #PLOPP# New attribute: picture, height

v0.69-f 071222 Försökte ta bort:
<table cellpadding=0 cellspacing=0> from function.php and sätta det with CSS
Men denna ändring gör att user inte can använda cellpadding=0 cellspacing=0 for att CSS har en högre prioritet.

v0.69-h 071228 New statiska smilysar (21x21)px:
happyblinkjoycrysadwhatooohhmmmangry
happyblinkjoycrysadwhatooohhmmmangry

Gamla skalbara smilysar (32x32)px:


Function update: #SYSTEM# manage nu bitar:
#SYSTEM[menu]# = 8155
#SYSTEM[menu] bit=7# = 128

v0.69-i 071231 Uppgradering of "Control Panel":
Page:
Alternativ att sätta standard typsnitt for website.
Menulinkar:
Fet text
Menulinkar position
Marginal under
Typsnitt: size%, font
Background picture
Länkram: px, färg (Kan tas bort)
Denna uppgradering är for att lättare kunna flytta existerande websites to BLHTML, utan att det behöver forändra appearance nämnvärt.

v0.69-j 080112 kod städad.

v0.69-k 080129 Bugfix: Preview forum StripSlashes

v0.69-l 080213 Synkronisera default.css with table layout, så web page ser lika dan ut som in Control Panel efter new installatioin.

v0.69-m 080222 system/boot.php can nu manage extern MySQL database:
<?php
        goMySQL("192.168.1.2", "database", "Admin", "password");
?>
FAQ: How do I connect to an external MySQL database?

v0.69-n 080223 php funktionsradering: goMySQL ersätts with openDB
New funktion: #DB#

system/boot.php can nu manage ett flertal databaser:
<?php
¤secure[1] = array
(
        type
        server
        database
        user
        passwd
=> "mysql",
=> "localhost",
=> "database",
=> "Admin",
=> "password"
// Typ of databas
// Address to SQL server
// Database name
// Database user
// Password database user
);

// Database Connection to another MySQL server
¤secure[2] = array
(
        type
        server
        database
        user
        passwd
=> "mysql",
=> "192.168.1.2",
=> "prod_db",
=> "Admin2",
=> "password2"
);
?>

Switchar mellan externa databaser:
#DB value=2# // Sets the active external database 2: ¤secure[2]
#DB value=1# // Return to database 1: ¤secure[1]

Sets the active internal database:
#DB select=otherDB#
// Sets the active database, where users on active MySQL server has rights for database "otherDB"

v0.69-o 080224 Function update: #SQLGET type=show# Shows nu all field.
#SQLGET# and #READ# can nu läsa from andra databaser.

v0.69-p 080225 Update basket for att kunna skriva to andra databaser.
Problematiken with detta är att tablena member and attrib ger skrivar rights, när dessa nu not contains ges rättigheten 0 for att user not contains.
The solution: Admin accounts har fullständiga rights and får sätta restriktionerna in the BLHTML script on what can and can not be written in other databases than the main web database.
Pages ägare and rights ärvs nu vid läs and skriv to andra databaser and underpages kallade med #ECHO#.
För att ge användarna deras rights in a forum används: #DATA blhtml=on# or #STR blhtml=on#

v0.69-q 080227 php funktionsändring: Make_html
if(!$ff3zz[owner] || $id != $ff3zz[id] && $secure[main])
If TRUE sätts nya value for: #SYSTEM[id]# #SYSTEM[owner]# #SYSTEM[status]#
Det innebär att you can read / write to andra databaser samtidigt som you bibehåller rightsna from anropade account.

v0.69-r 080303 Newtt funktionsattribute: #STR type=smily#
Forum handler klarar nu of att user include egna field in forumtable.
Forumet behöver only lägga to fieldvalues in blhtml the script for att detta skall fungera.

v0.69-s Code städad

v0.69-t 080306 download.php loggar nu in with nya openDB
080314 New attribute #READ echo=1#
New attribute #DO where step#
Control Panel -> Eget CSS: tar bort \r for att unvika dubbelrdad in Windows.
Include in Eget CSS:
form { margin: 0px; } // Tar bort tomrumet in Opera and Firefox under webpage
  v0.68 776 0
v0.68-a 071012 Code städad

v0.68-b Bugfix: #STR#
Attributes type har changes from noexe to exe som standard.

v0.68-c 071017 Bugfix: manage dynamic arrayer: #IF(¤var_¤id[¤arr])#
#STR value(Fungerar inte: "¤var_¤id[¤arr]" Fungerar: "#¤var_¤id[¤arr]#") blhtml=on#
071023 All skräppixlar borttagna from BLHTML flowers.
071025 Bugfix: Manage data account shows now always sidfärg: #SYSTEM[paper]#
New funktion: #ARRAY#

v0.68-d 071028 Functionsstandardisering: #SENDMAIL value=¤msg#
Subfunktions rättelse: #DATA[var] id=100 where(up=¤up and id=22)# sätter query to key field.

v0.68-e 071030 Function update: #PAGE_ADMIN#
New attribute for att kunna install flera account with en and samma BLHTML Dump:
#PAGE_ADMIN id=12 type=info return=bibblan#

v0.68-g 071115 Ett lite udda fel uppkom:
Development att skapa Library script for flera account blev större än ett datapage kunde manage.
page.msg är en text on 65535 characters.
Jag sätter page.msg to mediumtext som är 1.6Mbyte men tror även att denna gräns en dag kommer att överstigas.
Men att change page.msg to en longtext är en enkel åtgärd.

v0.68-h 071116 "Manage data account" -> "Include följande account to skriptet":
Sätter nu ihop multipla account to en and samma BLHTML Dump som blir halvstatiskt då user in efterhand can change var varje account skall be installed.
The script sätter även rätt accountamn in BLHTML-code, även if skriptet be installed on andra account.
Accountnas name läses in in en array and skrivs in the script vid Installationen.

Change variable ¤repair to ¤blhtml_repair
PHP funktionsupdateing: tool.php acc_info $data blir global, new syns knappen "Rädda konto" igen in "Account Admin",
for member accounts som blivit kastade in papperskorgen.
#INSERT# returnerar ¤blhtml_insert 1 if post updateas 0 if fel.

v0.68-i 071117 "Manage data account" -> "Create script" create a nu även BLHTML Dumpen for members igen.

v0.68-j 071118 php bugfix: function.php write_BLHTML_array
php tolkar detta som sant: Variable evaluating as 0 always matches against string
$c = 0;
if($c == "string") echo "this is TRUE"; // Writes ut echo

variablel 0 and string "0" är inte TRUE:
$c = 0;
if($c === "0") echo "this is FALSE"; // Writes inte ut echo så detta är fel också

rätta to problem med:
$c = 0;
if("$c" == "string") echo "this is FALSE"; // Writes inte ut echo
Har en känsla att detta fel finns kvar in andra former...

v0.68-k 071124 AJaB updateing: javascript/ajab.js
New funktion: url('www.address');
Namebyte of funktion: cls() to clr()
Function update: send();
All ¤data_1 to ¤data_10 skickas när funktion send(); executes.
Därefter If object data_11 är satt kontrolleras data_12.
If object data_11 inte är satt kontrolleras inte data_12.
Function update: #PLOPP# nya attribute: onmouseover, onmouseout.

v0.68-l 071126 New attribute #PLOPP title#
Layoutfix: Create BLHTML Dump shows nothing error message if account saknar field.
Bugfix: If #DO# executes from #ECHO# När #HALT# executes from datalist datapage nollställs nu ¤blhtml_HALT.
Det innebär att you nu can run #DO# from ett datapage där #HALT# är satt utan att next datapage:s #DO# from datalist HALT:as.

v0.68-m 071128 Include magiska menu links.
"Include variables" in "Pages for editing" can handle variables in klartext ¤w (utan #¤w# tags).
This means that administratör can sätta menu links som redirektas to specifik page with dynamic satta variables satta efter besökarens inställningar.

Satta bladvariables or formulärvariables:
#¤w(&p=on&y=on)# // Bladvariable ¤w blir satt to "&p=on&y=on"
Rubric:
Mobiler
Include variables:
grp=100¤w
Current datapage for menulink:
#ECHO page=A limit=1# // Redirektar to våran main page

Returns of current menulink:

Menu är nu only satt using CSS.

v0.68-n 071128 Bugfix: #IF#
#¤write=0#
#IF(¤write == "")# // Returnerar nu false
071204 html layout updateing: "Page som skall show höger if web page"
Attributes management for rightpage:
Account and datapage can vara inaktiverade bara "Show page for members" and "Show datapage for guests" är aktiverade.
Avaktivera datapage genom att ta bort den from "Control Panel"
  v0.67 795 0
v0.67-a 070907 Functions updateing:
IF in en IF:
#IF(1)
then(
        #¤a=9# // Du can REMMA in IF then/else
        #IF(¤a == 8) then(a är 8) else(ERROR)#
        #HALT# Newtt for v0.67-b att kunna HALT:a innefrom IF:en
)#

This slog ut den dynamic picture management:
#2 id=1# // Hur you statiskt print out picture 2 on account 1

#¤no=2#
#IF(1) then(#¤no id=1#)# // This skrev ut picture 2 on account 1

// Du can uppnå samma resultat with STR:
#STR type=exe value(#¤no id=1#) blhtml=on#
// This print out picture 2 on account 1 dynamic

Functions updateing: #PIC#:
#¤no=3#
#PIC no=¤no id=1#
// This print out picture 3 on account 1

Functions updateing:
#BASKET new=true attrib=true type=echo#
new=true if ingen nyckel sätts nyckeln to nykel + 1
attrib=true print out accounts attrib rights
type=echo print out SQL-case

Newtt specialcharacters: \t print out [TAB]

v0.67-b 070909 ¤blhtml_if räknar upp ett for varje IF or SWITCH for att kunna utfora HALT innefrom en or flera IF:ar.
Språkforbättring: Kan använda #HALT# in en IF även if HALT inte är forsta and enda kommandot in IF:en.
Bugfix; att sätta "" on variables and arrayer:
#¤n=0# // Sätter ¤n to 0
#¤m[¤n]=""# // Declare with html-syntax (om nu det skulle vara roligt?)
#¤n()# // Sätter ¤m[0] and ¤n to ""
#¤n=NULL# // Tar bort variable ¤n from minnet

v0.67-c 070910 Språkupdateing: Kan manage GOTO GOSUB and RETURN from en IF:
A<br>
#IF(1)
then(
        B<br>
        #¤p=1#
        #: loop#
                <b>p</b>(#¤p#)
                #SUM value(¤p 1) return=p#
        #IF(¤p <= 8) then(#GOTO loop#)#<br>
        C<br>
        #GOTO exit# // Du can gå ur en IF men aldrig to en IF
        D<br>
)#

E<br>
#: exit#
F<br>

Returns:
A
B
p(1) p(2) p(3) p(4) p(5) p(6) p(7) p(8)
C
F

v0.67-d 070910 Code forbättring: #STR type=rnd#

v0.67-e 070911 New funktion: #DO#

v0.67-f Code forbättring: tagit bort (8 SYSTEMRETURN)
PHP(BLH.php): BLH_Get_Fld can nu även plocka ut fielden inte bara räkna dem!
BLHTML Functions can nu save arrayer direkt in function, utan att behöva skicka data to program tolken.

v0.67-g 070912 Bugfix: GOSUB return variables blir lokal array variable.
If only #RETURN# är satt in en IF-sats, är return variable lagrad in the code under IF-satsen and när RETURN executes finns ingen lokalt lagrad returnvariable. IF-satsen avslutas and a new forfrågan to denna lokala returvariable ställs, är denna satt flyttas programpekaren!

v0.67-h 070913 Kodforbättring: #PRINT#

v0.67-i 070914 Functions updateing: #DO loop=true# gör loopar oändliga, for att snurras runt!
070915 Functions updateing: #SWITCH# Manage case/default satser som private virtuella miljöer
#1 alt# alt skrivs alltid ut även if tomt to create W3C accepted code.

v0.67-j 070920 Functions updateing: COUNTCLICK Tog bort attribute object and gör all vote-table field "oid" to klickreferens
#COUNTCLICK id=tableid user=myname value=download object#
Bugfix: #COUNTCLICK date# Writes ut rätt datum

v0.67-k 070923 The code städad and släppt..

v0.67-l Functions updateing: #STR# management of steg for noexe
#STR type=exe value(ny instans)# // value BLHTML executes därefter exekveras variablesna
#STR type=noexe blhtml=on# // BLHTML executes value and låter variablesna vara
#STR type=noexe# // BLHTML expression and variables change ej value(show kod)
#STR type=exe blhtml=on# // kaka on kaka

Bugfix: basket skrev who värde även if not värde satt in attrib

v0.67-m 071002 Forum updateing: Edit post -> rubric for redigerad post tar user to current post.
If Post inte contents ¤rubric and ¤msg show inte posten vid Preview.

v0.67-n 071008 Functions updateing: #STR#
#STR type=exe blhtml=on value# // Exekverar variables, BLHTML
#STR blhtml=on type=exe value# // Exekverar BLHTML, variables
type=exe blhtml executes inte value
Functions updateing: #DO# change name of attribute do to limit
#DO do# change to #DO limit# show max limit amount steg/posts
För att inte använda olika attribute som betyder samma changes: #ECHO do# to #ECHO limit#
Nu används attribute limit to: #DO limit# and #ECHO limit#
BLHTML Dump: tagit bort #¤blhtml_dum=on#
  v0.66 788 0
v0.66-a 070421 New funktion:
#¤blhtmlarray[+](NULL ONE TWO)# // BLHTML array
#STR array=blhtmlarray type=tophparray return=tophp# // PHParray
#STR value(array(0 => 'NULL', 1 => 'ONE', 2 => 'TWO')) type=fromphparray return=toblhtml# // from PHParray
phparray example

v0.66-b 070427 #DATA type=dropdown# Kan manage html and BLHTML arrayer
070429 Bugfix: html Freedom censureraren fungerar nu igen Denna censurerare tar ca 1/14 del of tiden det tar att skapa datapage (to en sluten page borde denna kunnas tas bort)

v0.66-c 070430 New funktion/value: #SYSTEM[menu]# Control Panel -> Other -> Aktivera Cookies for password.
BLHTML ger valmöjligheten att save: blhtml_user and blhtml_password.
blhtml_password saves som md5.
Password Cookies raderas när and if user loggar ut.
070507 Update php funktion: Make_br to att bli mer php.
  Change följande BLHTML control variables:
 • Updated variable: ¤blhtml_rubric
 • send -> blhtml_send
 • preview -> blhtml_preview
 • blhtml_preview -> blhtml_print
v0.66-d 070514 Datapage rubric länk updated:
If datapage only är aktiv show rubrics som text, if datapage är avstängd show NULL
All browser delete nu användaruppgifterna in cookies när user Loggar ut
If inte account datapage #A# Show min webpage on Internet * show inte menu länkar on övriga datapage in the menu
Functions updateing: #DATA post=new blhtml=on# can blhtml=on:
#DATA[from] post=new cols=5 value(#GETDATE mounth=1 day=7#) blhtml=on class=txtbox#
070519 Bugfix Detect INSERT: Account administration script -> auto_increment
Cookie bugfix: kaka sätts only if användaruppgifterna stämmer, om de inte är ok raderas kakorna.
Bugfix RETURN_TEXT: #IF(1) then(\8 blhtml=HALT RETURN_TEXT(txt))#
If HALT includes RETURN_TEXT innan HALT exekveras.

v0.66-e 070529 Functions updateing: array
#DATA[array] post=set type=fieldlist# can nu även sättas:
#DATA[array[+]] post=set type=fieldlist#
#DATA[array[*]] post=set type=fieldlist#

v0.66-f 070530 Functions updateing: New attribute
#FORUM setfocus=¤setfocus#
070602 Functionsupdateing tagit bort att behöva skriva ¤blhtml_id, only for att minska size on scriptfilen.
FIELDMIN, INSERT, PIC_ADMIN, PAGE_ADMIN and COPY_PAGE har updatets.
Functions är fortfarande bakåtkompatibla utan begränsningar.
070605 Bugfix: Show extra help in Profile shows inte 0 vid forhandsgranska, utan datapage you redigerar.
.php kod updated for att kunna translates korrekt.
Functions updateing: #TRANSLATE return=from# returnerar nuvarande språkuppsättning
(Minskar risken for att välja fel aktivt språk).
Profile picture in forum shows nu ej current users profile picture om field who sätts to NULL

v0.66-g 070606 Bugfix: User läste posts from sin egen table istället for forums posts
Bugfix: User utan BASIC rights can nu inte sätta variables med: #¤who=8#, can only läsa variables
Bugfix: User can editera sin post igen.
Bugfix: User utan BASIC rights can nu inte sätta variables in FORUM and inte använda andra accounts pictures.
Bugfix: Standard top page skrivs nu ut även if FORUM and post of user with inga BASIC rights.
Bugfix: Admin accounts ignorerar nu ¤who
070607 Bugfix: #RESET type=child# Writes nu inte ut last posten in Fast Insert Data

v0.66-h 070608 Rightsfix: Jag skapade en BLHTML dump of Library and flyttade den to en site that not har konto 100 skapad. Det innebar att posts with ¤who=100 fick rättigheten NULL and ärvde status to efterföljande forums posts.
BLHTML Dumpen fungerade and var exakt, kunde skapa dump of det icke fungerande Library and flytta to en site där user 100 fanns and fungerade.
This var helt klart den näst svåraste bugs att hitta hittos, då jag inte trodde det var fel on BLHTML då dumpen/Installation script fungerade.
Function update: #INSERT# Kontrollerar and change ID, id, site and #SYSTEM[myname]# to current account.

v0.66-i 070612 Functions updateing: #DIAGRAM info/value# manage nu html and php arrayer.
#DIAGRAM# använder nu W3C accepted code.
070613 COUNTCLICK and DIAGRAM är forenklade and updatede.
COUNTCLICK fungerar men är inte kontrollerad with click

v0.66-j 070722 Include 2007 års BLHTML flowers to fria pictures Library.
Functions updateing/bugfixar: Functions attribute plockare:
 • Plockar tomma field
 • Manage attribute="data" rätt


 • 070724 Layout updateingar: Grafiska CSS and layout for att kunna show korrekt in Safari.
  BLHTML the menu show nu rätt färgnyans for TFT skärmar and är nu rätt lokaliserad in Safari.

  v0.66-k 070729 Function update: BLHTML Dump; #DATA post=set value(Change "|!8|" to "\8")#
  |!8| -> \8 Changes for att kunna flytta hela Library.
  PHP update: function.php; returnerar true if "yes" for att manage fieldegenskaper from MySQL.

  v0.66-l 070813 Functions updateing; array management: #STR type=shuffle/inv/sort#
  070820 Functions updateing: #SQLGET return(arr[- / + / *])# Save SQL frågan in en array[+]
  070822 Functions updateing: #DIAGRAM# känner of if string or array[+]
  Bugfix: #COUNTCLICK click=klickobject# Writes ut klickobject
  070823 Bugfix: Save forum även on edit = NULL
    v0.65 811 0
  v0.65-a 070122 gör $ff3zz and $data globala
  Ett problem with att inte använda globala $data:
  // page = A
  #¤a=8# // ¤a = 8
  #ECHO page=C#

  // page = C, ¤a = 8
  #¤a=23# // ¤a = 23

  // back to: page = A, ¤a = 8 inte ¤a = 23

  Nästa fordel är att kunna sätta $data variables direkt in functions,
  inte att behöva returnera and sätta variablesna/arrayerna in tolken.

  v0.65-b 070125 Första fungerande test with global $data;
  070126 Bug testing: Account Admin, Control Panel, My Pictures, Logon
  Huvud() manage nu hela <HEAD>

  v0.65-c 070127 Bugfix: Control Panel -> #SYSTEM[border_typ]#

  v0.65-d 070128 New global var $field
  #READ# scannar inte table layouten genom describe table varje gång #READ# används.
  Tabell layouten läses in in $field. det innebär att if de inlästa field är tomt sätts default value from table informationen. ¤MyData and ¤esc är borttagna and behöver nu ej sättas.
  070129 Forum bugfix: ¤action=reply and ¤action=quip
  070130 #READ# är rensad on all gammal kod and bug patched.
  Forum bugfix: ¤action=edit, tom rubrib sätt nu redan in forhandsgranska.

  v0.65-e 070131 #TREE#: ¤action=addadd sätter tree to vad det är: 3 and inte nästföljande addsub.

  v0.65-f 070203 Function update: #1# who sätter vilket konto pictures show from.
  Uppdatering of attribute br: #DATA post/show/set br=on# and #STR br=on# New help funktion: #READ show=on# shows SQL SELECT sats.

  v0.65-g 070205 Bugfix: Preview page saves inte attribute for: Show page överst and Tabell admininstrations page in forhandsgranskning, nu only vid save page.
  Bugfix: If Show page överst är Aktivera page show Top page, if not Aktivera page show inte Top page, färg and background picture i både toppen and the menu.

  v0.65-h 070208 Update all funktions variable management utom array funktion variable management.
  070210 ¤onload and ¤onfocus updateing: If ¤onload executes javascript/¤JavaScript.js and run JavaScript functionen: boot()
  Bugfix: Förhandsgranskning of page saves nu page.

  v0.65-i 070219 Bugfix: Preview save shows nu page
  Bugfix: Manage data account -> Tabell Administration: Create a nu rätt signed/unsigned variables.
  Account administration script -> #FIELDMIN# Save nu rätt signed/unsigned variables.
  070220 Säkerhetsupdateing: #SQLGET# can inte läsa from table: member
  #ECHO show=forum# sätter #SYSTEM[forum]# = 1 for att slå ut #SQLGET# i forum.
  070221 Members shows sinna menu links rätt.

  v0.65-j 070316 BLHTML har to slut infort små bokstäver to alla <html> tags

  v0.65-k 070322 Bugfix: BLHTML Rubric länkar shows ej länkar to icke members som only members skall se.

  v0.65-l 070323 Bugfix: #INSERT()# Fast INSERT skriver in nya posts
  070324 Bugfix in Ball: Preview page, create/saves inte dublett of last posten in en datalist.

  v0.65-m 070403 AJaB Är nu en del of BLHTML

  v0.65-n 070404 AJaB updateing: If ISO-8859-1 charset konverteras outcome innan de returneras.

  v0.65-o 070414 New AJaB funktion: blhtml('#BLHTML#'); BLHTML Exekverar only medskickad kod.

  v0.65-p 070415 #SYSTEM[ver]# saves in sessionen, for att kunna manages av AJaB.
  För att kunna sätta en statisk menu övest on webpage finns nu möjligheten att save inloggnings message in ¤motd under:
  Control Panel -> Page som skall utforas vid login -> Save inloggnings message in ¤motd
  Saves i: #SYSTEM[menu]#

    v0.64 835 0
  v0.64-a Alpha 060908 BLHTML release dag

  v0.64-b 060909 Layoutupdateing for accountlist
  060911 If page är:
  Page är Aktiv + (logon + Show page for members) or
  Page är Aktiv + (utloggad + Show page for guests) or
  Page är Aktiv + (logon with samma account)
  show page.
  Det innebär att en page shows 2 st #ECHO# en for members and den andra for guests.
  Kommer det account to show båda pages
  Anledning to show båda pages är att you inte skulle kunna skapa pages som vore ej Aktiva.
  Du måste kunna skapa dina pages utan att tvingas show upp dem publikt innan de är klara!
  Admin update: Admin menu include nu även pagedata.
  Det innebär att you can sätta onfocus=object när you change konto!

  v0.64-c 060928 W3C Bugfix; new subfunktion: #ECHO ink# change färgen on: / i forums sökväg.
  Bugfix: Preview forum post can nu återgå to forum with rubric link
  Layout updateing: Administrations script
  060930 Account Admin Updated;
 • Last skapade konto
 • Last aktiv
 • 061003 Säkerhets fix: #DATA[x] post=set where#
  Bugfix: #SQLGET# if only ett svar returneras svaret som en string, om flera svar returneras svaret som en Array.
  061005 Korrigering of Installation script: amp; blir satt to &
  New funktion #&# som skriver: amp;

  v0.64-d 061011 Projekt updateing:
  Manage data account -> Account administration script -> auto_increment for Detect INSERT
  #INSERT() field1(value_1) field2(value_2) blhtml_id(¤blhtml_id)#
  #INSERT() field1(value_5) field2(value_6) blhtml_id(¤blhtml_id)#
  #INSERT() field1(value_3) field2(value_4) blhtml_id(¤blhtml_id)#

  id=1 field1="value_1" field2="value_2"
  id=2 field1="value_5" field2="value_6"
  id=3 field1="value_3" field2="value_4"

  User can insert/flytta posts mellan posts.

  v0.64-e 061016 Gjorde if modulesystemet att #MODULENAME# anropar fil: modules/modulename.php
  Det innebär att user can skapa egna moduler utan att övrig kod behöver anpassas.
  If MODULENAME not contains som funktion or modul skrivs: ERROR MODULENAME is not an BLHTML function!
  This resulterade in att Profile fick följande fel:
  ERROR DRAW is not an BLHTML function!
  Then function #DRAW# är ersatt with utökade function: #1#

  061017 Första forsöket att translate BLHTML to English sedan back to svenska.
  Fortfarande fel in översättningen, men idéen hur the code skall translates fungerar.
  modules/translate.php är funktionsmodul som översätter BLHTML .php kod
  061018 Bugfix:
  #ECHO id=109 page=B limit=1#
  Calling Följande ECHO on datapage B korrekt:
  #ECHO preview=«preview next=Next» page=D show=data always=true#
  061019 Översättättning fungerar nu for:
  • Svenska
  • Engelska
  Uppdatering: Create Library script; har nu en enklare versions management.
  Script create a variable:
  #¤ver(v1.00)#
  061021 Modul fel handler var en lyckad historia; It showing all functions som var borttagna ur systemet.
  Det tog bort massa osynliga bugs.
  Create new konto from standard BLHTML Installation fungerar nu igen.
  Change även att inte skapa Första forumsposten with Fast INSERT

  v0.64-f 061022 Bugfix; Länk funktion #A value(New rubric)# åter in bruk
  Manage data account -> Show Fält listelement bug åtgerdad
  061024 Bugfix; Upload pictures ger nu rätt fel information if uppladdade pictures.
  Firefox laddar nu upp .png pictures igen.
  New funktionalitet; Control Panel sätter:
  Pages charset and Pages språk

  v0.64-g 061116 Variable updateing: #IF() id where# (slumpar posts from en table)
  061117 BLHTML tolken manage nu pictures alt and title attribute rätt

  v0.64-h 061118 Function update: #GETDATE type# är raderad
  Function update: #SUM mean group# mean tar ut medelvalue and group Plockar ut all unique strings/variables.
  061119 Bugfix: Functions variable returnerare saves nu inte ett element for mycket.
  061120 Forum Admin ikoner fungerar nu help information on all browser.

  v0.64-i 061208 BLHTML har flyttats (SQL dump) from LAMP -> WAMP -> LAMP
  WAMP phpmyadmin har uppgraderats and är ej bakåtkompatibel. Det medforde att flytten BLHTML dumpats back to LAMPEN.
  Bugfix: Account Admin: Konto aktivt to and Placering (0 - 10) Saves nu korrekt.
  Bugfix: Show variable #¤var_¤index#
  #¤id=8#
  #¤arr=0#
  #SUM value(81¤id) null=true return(ant_¤id[¤arr])#
  // Variable handling of funktions returnering
  #¤ant_¤id[¤arr](81¤id)# // Variable deklaration
  ¤ant_#¤id#[¤arr]=#¤ant_¤id[¤arr]#
  ERROR "¤ID" is not an BLHTML function!
  ERROR "¤ANT_¤ID" is not an BLHTML function!
  ¤ant_ERROR "¤ID" is not an BLHTML function!
  =ERROR "¤ANT_¤ID" is not an BLHTML function!

  061209 Function update: #DATA[ant_¤id[¤arr]]#
  061210 Bugfix: #FUNCTION return(var_¤id[¤arr])#
  Functions can nu returnera dynamic skapade array variables.
  Bugfix:
  #
  ¤var      =
  "Variable deklararion can nu göras/skrivas helt fritt!"
  #
  061211 Förenkla #SWITCH# att antingen (\8) or returnera rå kod
  061214 Bugfix: Account administration script -> #FIELDMIN default(0)#
  Sätter standardvärde även if value är 0
  Preview forum ger nu rätt background color även if Forumpage har en unik färg

  v0.64-j 070115 Starta projekt BBCode
  070117 BLHTML Kan emulera [b][i][u][size][color][url]
  070118 Tittar on phpBB BBcode: bbcode.php and bbcode.tpl
  Avslutar BLHTML BBCode emulering and change så att bbcode.php and bbcode.tpl can integreras with BLHTML
  070120 BBCode tags konverterar to 95%
  Kvar att göra: integrera global $lang;
  and phpBB management of smilysar.
    v0.63 892 0
  v0.63-a 060607 Account administration script can nu save skapat script.
  060608 Update data/Firefox.css, Firefox shows nu Menulinkars margin-left rätt (Ctrl-F5 for att update).
  060609 Kontrollpaneluppgradering: saves nu Länkarnas Position: "Marginal vänster" and "Marginal höger"
  Menu är nu noWrap det innebär att the menu alltid är minst menu width.
  Paged background picture can nu vara shared.
  Menu can nu döljas with ¤blhtml_menu=0 som can sättas i sidscript or Include variables: BLHTML variables
  Kontrollpaneluppgradering: Show menu, Kan stänga of the menu totalt: SYSTEM[menu]
  060610 Update script: Create new konto
  Update Account Admin:
 • Layout updateing shows textrutor in vågrät linje
 • Information if account list: är nu forkortad and all field är valign=top
 • If you är su:ad som Admin show Adminlist, vanguard show vanguardslist and member show memberlist.
  060611 Update:
 • <||< -> |c++| som blir: //
 • <**< -> |c!| som blir: /*
 • >**> -> |!c| som blir: */
  Att konvertera ett forums post with INSERT som har "<||<" fungerar nu
  Show users pictures in forum show nu korrekt if new post skapats.
  NOTE! If fielder who är tomt show current logon persons profile picture!
  Så att ta bort post profile picture måste field vara "0" and inte NULL. "0" sätts även of guests.
  My files script updatet and fungerar nu efter att #COPY_PAGE page_data# har lagts to
  060612 Create new post in forum shows rätt returaddress in reply posts rubric.
  ¤blhtml_upload sätts nu to NULL if user inte har några download object.
  If inte field visitors in forumtable är '0' räknas ej visitors upp, ska ej vara problem då visitors sätter '0' som standard.
  ¤blhtml_upload sätt now always to ¤blhtml_upload[+]
  060613, 060614 För forsta gången har jag nu skrivit ett större BLHTML script utan att behöva uppgradera motorn (speciellt mycket):
 • Create radio vote script
  Script create a en webfråga utifrom uppgifter Library besökaren can ange.

  v0.63-b 060615 #SWITCH# är nu äntligen updated with nya FRcc.
  New funktion: #STR type=exe# som executes BLHTML variables.
  New funktion: #STR type=noexe# that not executes BLHTML variables.
  Systemreturn executes nu all variable name.
  060616 DownloadObjects IP registrerar nu klickregistreringar igen.
  Gjorde explosions BLHTML logo. v1, 2 and 3. v1 var hittos den coolaste.

  v0.63-c 060617 BLH_Get_Fld.status = 2 plockar ut hela field ävan om string börjar on SPACE.
  Bugfix Save Klickdata attribute << 4, RESET resettar with IP = '8'.
  Det innebär att även Administratör har rätt att rösta.
  Bugfix: If inte who är satt in forumspost sätts datapage whoami = 0 and user 0 har inga rights and därmed skrevs inte sidlänkar with data ut.
  New systemvariable: ¤blhtml_off=1 Stänger of BLHTML execute for current datapage.
  Utan BLHTML execute show all kod som ett normalt html Dokument.
  Fördelen with detta är att stora texter show snabbare.
  Testade att infora ett stopptecken, men det resulterade in 1/7 slöare kod (så BLHTML tolken can därfor ej slås on igen).

  v0.63-d 060618 Bugfix: EDii sekretess bug
  If ej logon show ej posts när action=edit/reply is called (om status inte är 5/public).
  #ECHO# shows nu inte page or trädstruktur if not logon and status är 5/publik.
  060619 New funktion: #STR type=key key crypt#
  Create Newckel Jakten
  Bugfix: Ej logon såg inte public forumspost!
  060620 Bugfix: fieldplockaren in tolken plockar ej ut forsta citattecknet i value="text" som ett field
  Det innebär att user with freedif not blir censurerade with CSS style in Top script.
  060621 Bugfix: Tolken plockar ut 'field' rätt
  #SQLGET# Restriktionernas to att only använda SELECT, can nu även plocka ut flera field.

  v0.63-e 060622 New functions: #STR value=password# #STR value=shuffle# #STR value=wordmix# and #STR value=wordinv#

  v0.63-f 060623 Kategorisera BLHTML:s File structure.
  Flytta BLHTMLcmd.php, BLHTMLmin.php and goto.php from html/modules/ to html/
  Create new layout for Library att klara show page även if user inte har rättighet to show post.
  Library grafik bug åtgärdad.

  v0.63-g 060624 insert Copyright and GNU GPL information in all php files.

  v0.63-h All gammal kod är nu borttagen.
  Create logon.php som sköter inloggningen.
  060625 New funktion: #STR type=convert#

  v0.63-i 060627 basket can ej manipulera table: member, pictures or download.
  If datapage member, pictures and download skulle raderas raderas inte table.
  060630 Att skapa ett dynamisk SQL dump for a new BLHTML database är for stor and can därfor ej create dynamic.
  SQL dumpen måste creates statiskt
  Update: Account administration script;
  "id/site=$ff3zz[whoami] " utan avskiljare kräver nu ett SPACE for att konvertera.
  För att undvika följande fel for account 1:
  #ECHO id=10 page=A#
  If inte SPACE efter id=1 kommer id=10 konverteras to id=#¤blhtml_id#0
  If vi nu flyttar detta Installationsscript to account 4 kommer ECHO bli:
  #ECHO id=40 page=A#

  v0.63-j New BLHTML.org funktion: #SQLDUMP# en unik BLHTML.org funktion in MyBLHTML.php som går forbi problem att SQL dumpen var for stor.
  Denna funktion kommer only att existera on BLHTML.org/com for att all BLHTML members ska kunna skapa sin egen unique SQL dump to create sin egen BLHTML page.

  v0.63-k 060701 Bug fix: ¤blhtml_upload räkna fel amount uploads (skall bug test mer)
  BLHTML är klar for release
  Uppdatering returnkod basket; bit 27 Wrong password
  Fullständig and BLHTML updateings pages är nu klara for att tas in bruk.
  Väntar svar on en last GNU GPL fråga...

  v0.63-l 060702 docs/README
  New funktion: #COUNTCLICK action=date# Writes ut datum när object laddades upp.
  Återställde functionen is_Legal_Hex in BLH.php

  v0.63-m 060706 Update MySQL_dump script
  Bugfix: #TEXTAREA paper# fungerar igen.
  New styrvariables: ¤java and ¤onfocus

  v0.63-n 060707 Edit page sätter nu #EDii# som aktiv
  #FORUM# sätter nu #EDii# som aktiv

  v0.63-o 060708 Projekt Translation startades: fil 1-12, 199 meninag översatta
  #PLOPP# can nu använda html id attribute.
  Försökte validator.w3.org -> www.BLHTML.org
  Jag tror inte BLHTML can klara w3 with en index.php?
  Translationsbug: Update Top page skrivs nu igen
  060710 Bugfix: #DATA[var] post=hidden readonly=true value(Denna text can ej raderas)#

  v0.63-p 060711 Omstrukturering of JavaScript:
  Variablel name byte ¤java -> ¤JavaScript
  Kan nu include javascript files from /javaskript/
  Bit systemet att kunna insert flera JavaScript functions or insert en .js fil.
  MyBLHTML flyttas to /HOME/MyBLHTML.php
  chat.php flyttas to /modules/chat.php
  Profile and My page include nu pagedata and My page ersätts of page 'A':s rubric if satt.

  v0.63-q 060713 Är nu W3C html 4.01 Transitional Accepted
  060718 Theodor cyclade 47 meter enhJulyng, Grattis Theodor
  060810 Include variables in redigera page manage nu W3C &

  v0.63-r 060825 Created ett BACH sh script som create a and packar ihop nya releaser klara for upload.
  060826 Problem with umask när packad Complete release packas upp to new website.
  060827 Skrev if Download for .tar.gz: Rights
  Använder nu bzip2 .tar.bz2 for BLHTML releaser istället for .tar.gz
  060828 #ECHO size# sätter font size on forums sökväg and sidindexeringen for underposts.
  060829 satt session räknaren from int16 to int32 så att räknaren can räkna över 32767
  Säkerhets updateing:
  Flytta data/boot.php -> system/data.php
  change name: data/layout.data -> data/layout.php
  060830 Updatea: docs/README.html
  060902 Download instruktioner pages är omskrivna.
  060903 W3C Layout fel åtgerdade in tools.php
  New help vid create new konto for att logga in.

  v0.63-s 060904 Skrev: Följande ingår in en standard BLHTML website - for Members
  Changed Layout and Skrev Varnings message in Download.
  Tog bort JavaScript=1&onfocus=msg vid redigera page som standard.
  (Det innebär ej att cursor sätts in msg när datapage laddas)
  Kan nu sätta to Include variables for #EDii#:
  JavaScript=1&onfocus=msg
  To set cursor in lokalt.msg när datapage laddas som standard.

  v0.63-t 060906 New Download.gif
  Första Alfatest on BLHTML
  W3C Bugfix: #REPLY#
 •   v0.62 824 0
  v0.62-a 060422 Projekt "Fixed Rapid Command Compiler" FRcc
  Tanken with FRcc är att läsa in BLHTML kommandot and save informationen in minnet for snabbare execute.
  Idag läses hela kommandostängen in in minnet sen tas kommandot ut and anropar kommando, där den plockar ut all funktions attribute.
  Tanken är att slippa plocka ut dessa funktions attribute.
  Förhoppning är att BLHTML can blir 1/3 to 1/4 gånger snabbare än idag.
  060424 tog bort funktion #LINK#
  Bugfix: Step page handler in #ECHO# can nu stega rätt oavsätt var datapage ligger

  v0.62-b 060425 Tid: 3 Dagar 280 BLH_Property functions är utbytta to BLH_var
  756 Rader bortstädade from BLH.php (att städa bort 756 rader kod hade ingen betydelse for forums hastigheten)
  Forum ser ut att ha blivit 1/6 snabbare with nya FRcc

  v0.62-c 060425 Testrun...
  060426 Kontrolerrar konvertering of all strtoupper and strtolower in BLH.php
  Konvertering bug åtgärdad: #ECHO locate#
  Account Admin Updated FRcc
  060427 html censureraren censurerar nu hela/all ord in <html> tags.
  Style är ocensurerad (tror inte style can skada user?)
  Bugfix FRcc for management of '' and ""

  v0.62-d 060430 BLHmin.php är FRcc updated
  060501 Update #PIC_ADMIN# for att user can få fria pictures updatede vid Installation script.
  (Inga rights krävs!)
  Account administration script include nu: Include fria pictures
  060502 Update Picture management script.
  Flyttade Artiklar BLHTML.org compendium forum from account 10 to 6.
  För att account 10 är standard forum for delat forum. Att skriva ett unikt "Create one BLHTML konto" var ej motiverat.
  Flytten of account Artiklar generera fel and for att inte äventyra kompendiumet användes PHP MyAdmin
  Att kunna garantera en felfri flytt with "Account administration script" can bli svårt.
  060503 Update click att välja räkna new röst vid new dag or bara 1 röst and IP or en räknare.

  v0.62-e 060510 Update #SET_CATCH_PAGE# med att använda RETURN_VAR() and stödjer nu blhtml_key (basket).
  060511 Update retur funktions management with en switch case som fångar blhtml_RETURN
  This means that one IF only can handle 1 retur funktion
  De possitiva är att startpage blivit 0.05 sekund snabbare

  v0.62-f 060512 Update IF handler.
  Istället for att kontrollera IF vid varje BLHTML funktion kontrolleras nu only if function returnerar "\8 ..."
  HOME ser ut att gå 0.01 sekund slöare, som är lite oforståeligt
  060513 (Det var belastning on servern som tog 0.01 sekunden)
  New #DIAGRAM# fungerar, exepel on voting script hittas under: vote
  060516 Sortera functions under BLHTML Categories i alfabetiskt ordning.
  060517 New Function #STR# ersätter LEN, CHR and ASC

  v0.62-g 060518 Sammanslagning of functions fortsätter:
  #COUNTFIELD# and #SUMFIELD# blir #FIELD#

  v0.62-h 060519 Sammanslagning of functions slutfors with nya #SUM#

  060520 Varfor tar ¤index=1 (start page: BLHTML.org) 0.3 seconds längre tid än denna page: Development att skapa?
  Efter att ha bråkat närmare en dag with denna fråga finner jag #POST# är den skyldige!
  POST summerar all post som finns under current post.
  Post 1 har 266 underposts and det tar 0.148 seconds,
  Web Programmering har 241 posts and tar 0.149 seconds and slutligen
  Development har 24 posts som tar 0.0091 seconds
  Totalt tid for beräkning of startpage 0.3064 seconds on att bara räkna ihop all underposts and skriva ut outcome.
  Lösning blir att underposts skrivs in in forumtable så att outcome inte behövs räknas ut varje gång.

  #DATA[msg] blhtml=on# tar 4/10 längre tid att genomfora än #¤msg# outcome blir ett snabbare forum
  (startpage create on 0.137 seconds)! men all BLHTML formatering går då forlorad!

  v0.62-i 060521 Insert field child to forumtable, update #POST# att manage type=reset som update all underposts and lagrar outcome in field child
  HOME with #POST# tog 0.5 seconds att skapa.
  Att skriva ut with ¤child tar nu startpage only 0.2 seconds.
  Det är 0.3 seconds snabbare for startpage.
  060522 Radera/insert forums posts update field child.
  Delete funktion #CLICKED# som ersäts with #SUM type=null data=¤visitors#
  #POST# ersätts with #SUM type=null data=¤child#
  #POST type=reset# and #UPDATE_ATTRIB# ersätts med #RESET#

  v0.62-j 060523 Updated variable management:
  #¤ok=8#
  #¤a[¤ok]¤ok#


  1. ¤a[8] = #¤a[¤a[¤ok]]#<br>
  2. ¤a[8] = #DATA[a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤ok]]]]]]]]]]]]]]]#<br>

  #¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤ok]]]]]]]]](New values)#
  3. ¤a[8] = "#¤a[¤ok]#"<br>

  #¤b=7#
  #¤c=9#
  #¤a[¤b¤c]=38#

  #¤str[¤a[¤b¤c]](is ¤ok an nice string?)#

  ¤str[38] = "#¤str[¤a[¤b¤c]]#"

  Returns:
  1. ¤a[8] = 8
  2. ¤a[8] = 8
  3. ¤a[8] = "New values"
  ¤str[38] = "is 8 an nice string?"

  v0.62-k 060525 Bugfix: Fältplockaren plockar nu (abc "def"), det tog halva dagen att hitta!
  Update SYSTEMRETURN: tog bort RETURN_VAR() from:
  \8 RETURN_VAR((var)(8)RETURN_TEXT(¤txt))
  to:
  \8(var)(8)RETURN_TEXT(¤txt)
  This ger 0.02 seconds snabbare on BLHTML List

  v0.62-l 060527 En dröm gick in kras!
  Save all MARKS in table and only läsa in values from page table saves only 0.0600 seconds on gamla Insert in Database
  Här är the code som läser in Mrk in GoSida:
  if($G[go])
  {
          $len = strlen($G[go]); $n = 0;
          while($len > $n)
          {
                  if($G[go][$n] == " ")
                  {
                          if($m) { $m = 0; $Mrk[$go] = $to; $go = $to = NULL; } else { $m = 1; }
                          $n++; continue;
                  }
                  if(!$m) $go .= $G[go][$n++];
                  else $to .= $G[go][$n++];
          }
  }
  Som sagt det var en tanke jag velat forverkliga and here and nu skrotas idén...
  Tanken var att slippa run modules/goto.php for script som använder GOTO/GOSUB
  and bara läsa in positioner in minnet. Eftersom goto.php only tar 0.06 seconds on min slöa testdator and on denna server only 0.03 seconds är det en onödig extra lagring of data
  Testdators variationstid är max 0.14 seconds for Insert in Database (en page).
  blhtml återgår to v0.62-k

  v0.62-m 060528 Uppgift: Account administration script skall flytta pages and postdata utan att forvanska data...
  060529 Kan flytta all blhtml.org forum utan forvanskning!
  060530 New Subfunktion: #STR value(var=1 vad=2)# sätter flertal variables
  Satt upp standard blhtml.org forum Installation script in Library: BLHTML.org forum Installation script
  Enhetlighets fix:
  #ECHO("«preview""Next»")# change to: #ECHO preview=«preview next=Next»#
  Update Shared forum for att bibliotekiseras!
  060531 Nameändring of menu links:
  Administrera Database to Manage data account
  Insert in Database to Insert in table
  Enhetlighets fix: #WHEN format# blir #WHEN type#
  060601 Account administration script skriver now always ut: top_page() and db_page()
  for att inte skapa felaktigheter if not all pages blir #COPY_PAGE#

  v0.62-n 060604 Pages that not skall show for page.start or page.end inte är gällande tar även bort the menu link.
  Tabell name standardisering: page blir page and följande field är name change:
  aktiv -> active
  senast -> last
  slut -> end
  rubric -> rubric
  page -> msg
  Bugfix: rubric borttagen in forhandsgranska forums post.

  v0.62-o 060605 Tabell name standardisering: pictures blir pictures and följande field är name change:
  picture -> picture

  v0.62-p 060606 Standardiserings expression: #FIELDMIN# Change type: H1, H2, H3, H4 and H8 -> int8, int16, int24, int32 and int64
  F4 and F8 -> float32 and float64
  Update BLHTML Categories for snabbare åtkomst. BLHTML Categories pekar nu direkt on BLHTML List
    v0.61 0 0
  v0.61-a 060305 Developments fas sätts to: "forge".
  Fas forge kommer att vara tos release!

 • Denna page show bara for domänens members Ersatts med:
 • Show page for members
 • Show page for guests

  This means that:
 • All accounts pages can stängas av
 • Stänga on/ of specifik page
 • Page show only for members and/or guests, som page and menu alternativ

  Updatet Edit page Layout
  Function: set_aktiv borttagen

  v0.61-b 060306 #PAGE_ADMIN# bytte ut attribute active mot attrib
  Motiviering vem vet vad active value skall contains?
  attrib mer naturligt.
  Account Admin har begåvats with att kunna su (switsh user) and blhtml_Dag (Radera account)
  for snabbare administrering.
  060307 Updatear nya Account Admin
  Page can nu vara 100% and "Page som skall show höger if webpage" Kan nu ta den plats den behöver.
  060308 Lesser admin can see all Lesser admin medelanden men inte users medelanden.
  Lesser admin can change Lesser admin and all users password.
  Password can sättas to NULL = account can ej att loggas in
  List account shows nu vilka accounts som är inloggningsbara.
  Standardisera hela Account Admins Layout to nya layouten.

  v0.61-c 060313 Kan sätta amount account som skall show in the menu, (Gäller även Vanguards).

  v0.61-d 060314 New SYSTEM variable: #SYSTEM[vanguard]#
  Vanguard can sättas att radera vanguard accounts and member accounts
  060315 Vanguard can få rights att Switch User to member accounts
  Administrera Admin forum:
  Edit post, answer post, Radera post, #REPLY#, #TREE#, #ATTRIB# and #WHOED# är updateade.
  060316 Admin can formge användarinformationen in Account Admin
  Page sätts via Control Panel.

  v0.61-e 060324 New funktion: #COUNTCLICK#
  Uppdatering: Account Admin, Create a nu new account with id som är last membersid + 1 and inte last adminkonto + 1
  If account inte sätts with password create nu även member accounts utan password.
  Accountts information show direkt när kontot skapats, for att kunna administer det nya kontot.

  060325 Egentligen ingen updateing men: Shared forum där user sätter ¤sort=ASC/DESC for fallande or stigande ordning.
  Här can you can sätta nya sökordningen in forum:
  #
  ECHO(Föregående, Nästa)
  page=C show=forum limit=15 where(up = ¤index order by grp DESC, id ¤sort)
  rights=2 locate=2 top=G bottom=H
  always=true
  #
  Högre grp värde gör att post show högre upp in postlist.
  Du can nu bestäma ordningen on all post in forum!
  060326 Eftersom besökare to forum inte answer tråden utan create a a new tråd.
  Kan ¤reply sättas to off for att dölja Reply iconen on posten
  Forum / post / underpost adderar ej besök när you klickar upp in hierarkien.
  Function #WRITE# updatedes to #WRITEMAIL#
  060327 Radera function #DRAW# som ersatts of #1#
  User with forumsbehörighet behöver nu ej ha BASIC som rättighet
  Function dokumenterad: #PRINT# Är en of de forsta function in BLHTML som missats att dokumenteras.
  060404 Bugfix: Vanguards can nu radera account
  New funktionlighet tofälligt lagd i: Tillfällig information
  060407 Namebyte on functions:
  #SETTIME# -> #STARTSHOW#
  #GETTIME# -> #SHOWTIME#
  New metod att manage arrayer:
  #¤array(noll ett två tre fyra fem)#
  array: #DATA[array]#

  #DATA[array 2]#
  "": #DATA[array"5"]#
  (): #DATA[array(1)]#
  []: #DATA[array[3]]#
  060408 Kan nu både läsa and skriva to array element #DATA[array[4]] post=set value(Array listelement)#
  #¤array[5](next ellie)#
  Gamla metoden toät only att läsa element genom: #DATA[array] array=4#
  060409 IF and SWITCH manage nu de nya array systemet

  v0.61-f 060410 #STARTSHOW# and #SHOWTIME# blir en funktion: #TIMER#
  060411 v2.0 of array/variable handler fungerar.

  v0.61-g 060412 Gör ett våghalsigt forsök on vinst and forlust att inte save arrayer in en string utan att lagra array data in PHP arrayer.
  Svårigheten with detta är att html manage inte PHP arrayer and for att skicka en array with html krävs att arrayen samlas in en string for att kunna skickas to next formulär, därefter att string can packas upp and lagras on new in PHP array variables. Fördelen är att manage enskilda element speciellt writing to ett array element görs snabbare än if arrayen är en string.

  Med string arrayer skrivs all element if and flyttas när ett element updates.
  New array handler klarar inte of mulltippla arrayer.
  Att update variable systemet to att manage enkla arrayer for en databashandler can ha sina fordelar men for vanlig variable management slöar det nya array management ner hela variable systemet.
  060414 3 days har gått.
  Mer or mindre hela variable systemet är omskrivit
  PHP Tolk funktion BLH_Fld ersätts with BLH_Get_Fld and funktion Contents är nu överflödig with nya BLH_Property.
  RETURN_NAME ersätts of RETURN_VAR
  RETURN_NAME kunde only returnera 1 variable from BLHTML functions medans RETURN_VAR can skicka arrayer and obegränsat with variables back to tolken, i string (jag forsöker gå from stringsystem to PHP arrayer and implementerar de gamla stringsystem in de nya RETURN_VAR) Vi får see hur länge detta stringsystem får hänga med?

  #DATA post=set type=fieldlist#, IF and SWITCH skall updates with RETURN_VAR and basket skall updates with nya array systemet
  This can ta tid and det jobbiga är att det kanske inte fungerar in slutändan and då blir nederlaget att återgå to v0.61-f
  Åtgerdat felskrivnings moment: #READ(*)# ersätts med: #READ field(*)#
  array updated: #READ#

  v0.61-h 060419 #¤var[¤n]# #DATA[var[¤n]]# #IF(¤var[¤n])# and #SWITCH(¤var[¤n])# är nu updatede with array handler v3.0 and det ser ut att fungera? and testruns nu...

  v0.61-i 060421 Bugfix: IF can nu manage #IF(#DATA[var[#SUM value(1 1)#]]# == 30)#
  Felet låg in fieldplockaren in tolken that not räkna [] klamrar.
  Change så att html titeln can inneha ''
  BLHTML.org nya slogan: #BLHTML value='is easy'#
  060422 Update Array management: SCORE example New metod att plocka ut ett arrayname ur en dropdown: array
 •   v0.60 836 0
  v0.60-a 060212 Bugfix: Dela forum/table satte ¤forum = #SYSTEM[site]#, resultera in att page you sist besökte satte nya ¤forum variable and satte amount posts from besökt table list.
  En gammal Lokalt.se kvarleva/bug to show page åtgärdad
  Layout: nya rubrics in Administrera Databas
  Writes ut: "Min profile picture:" in My Pictures
  060213 User can only #DOWNLOAD# sina egna Download Objects
  If forum changes #1# #A# to forumsposts ägares pictures and länkar
  Bugfix: <html> censureraren checkar nu under syntax korrekt/are
  Shared forum använder nu ägares Top page
  060214 Bugfix: #COUNTFIELD# #SUMFIELD# can ej använda function men se outcome
  060215 #EDii# är nu delbart, #FORUM# tar nu mot id
  Hela "Shared forum" can nu ha sin egen färgkodning from Sidlayout, Forum färg and Edit post färger.
  #RUBRIC# Kan show som länk if empty är satt även if post är utan svar

  v0.60-b 060216 Shared Forum/table handler and #ECHO()# can sätta unique färger utan nämnbar prestandaforlust.

  v0.60-c Bug hunt: Satte #DATA[var] post=new# att sätta layoutfärger of ¤ink and ¤paper innebar att fontfärg sattes for ¤tree i: #IF(#DATA[tree] bit=0#)# and slog ut att all post in forum var öppna.
  bit-management: #DATA[var] bit=0# använder ej färgkodning!

  v0.60-d 060217 Bugfix: If editing page är dold saves nu datapage dold
  www.blhtml.org är nu updatet with nya forum delad motor: BLHTML v0.60-d alfa
  BLHTML.org-Compendium Forumet run som delat forum, Library and blhtml.org Forum är ej delade forum.
  (Ej delade forum run sin egen unique kod som only gäller for current forum).

  v0.60-e Bugfix: Edit datapage shows nu Egen grafisk page
  Bugfix: Föregående bugfix orsaka att rubric raderades vid forhandsgranska
  If ingen background color sätts datapage background = datapage blir helt transparent.
  060219 #FORUM# sätter rätt (next) action
  #WHOED# sätter rätt (next) action.
  #WHOED# Kan nu sätta att all can editera and radera posts
  Bugfix: delat forum: använder nu ¤site for to show foregående and next posts
  Bugfix: Kan nu ej radera posts utan rätt rights
  // Account administration script /*REMMAR*/ nu rätt

  v0.60-f 060220 New SYSTEM variables #SYSTEM[ink]# #SYSTEM[paper]# som sätter datapage pen and pappersfärg
  CSS .std sätter color = #SYSTEM[ink]# background-color = #SYSTEM[paper]#
  Control Panel updated with nya sidfärger.
  New post in table page sätter nu inga standardfärger.
  Bugfix: Edit datapage shows datapage som edited genom markering of länk in the menu
  ¤paper and ¤ink är nu standard for all Admin pages and sätts även som standard färger on all datapage.

  v0.60-g 060223 Create new konto script can nu skapa fullständiga accounts med datapage include sid html, skapa table insert data in new table, create new picture spacen. New rights for #FIELDMIN# #COPY_PAGE# and #INSERT# for att som guest kunna create new account.
  #COPY_PAGE# can nu även stätta ¤top_page
  060224 Newtt system for att inte läsa in samma post flera gånger with #READ#
  #2 alt(Kan sätta tofällig description on pictures)#

  v0.60-h 060225 Inbox får highlightning if message
  Bugfix: sökord and Sökträff information in Control Panel.
  New field in layout: words and info
  Administrera Database -> Create script -> "Create script on account:" Syns bara on Admin accounts
  060226 Administrera Database -> Create script:
  Lägger to #PAGE_ADMIN id(¤blhtml_id)# and #INSERT() id(¤blhtml_id)#
  För att Admin ska kunna copying ett användarkonto to ett annat användarkonto.

  v0.60-i 060227 Update Account Admin -> List datapage to tableform and shows senast logon
  Irriterande bug fixed: Preview BLHTML.org forum show ID&page=A:s padding färg
  Bugfix: Kan sätta default '0' in Administrera Database: Save ändringar and Create Fält
  Förbättra radera account: När radera datapage går page back to att list all account from 100
  Kan sortera account in Account Admin efter id, mest inloggningar and senast logon
  Kan sätta #SYSTEM[paper]# utan att sätta #SYSTEM[page_paper]#
  Det innebär att datapage can ha en färg medans Top and the menu can fortfarande vara transparent.

  v0.60-j 060228 Inloggningsname can dölja/vida menu row (som logon)
  Top and the menu can ha egen background color and picture som även fungerar with alla Admin pages
  BLHTML.org fick a new rutad Top page
  Menupage är nu ej synbar if nothing ska show and datapage är aktiv
  #ECHO()# BLHTML-formaterar rubrics in länk-kartan ovanfor forum.
  Det innebär att länkkartan can contains pictures.
  Mega Bug: My Pictures -> Upload png save ej filändelse
  If background picture on page så har även paddingen samma background picture.
  If inte #SYSTEM[page_paper]# markeras aktiv picture with background: #DDDDDD i my pictures.

  v0.60-j 060301 ReInstallation script for att återställa users pages om fel
  #A id=12 show=text always=true return=rubric# lagrar rubrics from account 12 alltid in variable ¤rubric
  Bugfix: #DRAW id=0# returnerar NULL
  Bugfix: Radera account tar bort accounts table
  Mega Bugfix: Create new account create new account även if user inte markera godkände avtal!
  Försökte fixa genom att #MEMBER_ADMIN drop=true#, men de löste inte problem Så Installation script skrevs if att kalla on #BASKET# in the code and inte när datapage updates.
  Minor Bugfix: Nu can only unique mailaddresser registreras.

  v0.60-k 060302 My Pictures -> Välj a new picture Har fått ett new utseende and nya backgrundspictures att välja mellan.
  Bugfix: delete nu även download när account raderas.
  Klicka on sitt username in the menu öppnas nu sin egen homepage.
  060304 #DATA[textarea]# sätts nu class=tar som standard.
  BLHTML forum  

  1 2 3 Next


  apache MySQL PHP No to software patents! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  This page is created with BLHTML in 0.2545 seconds