BLHTML.org
Sök lokalt on blhtml.org

BLHTML Forum / Main Forum / Announcement Board /

  •   Rubric:
  • Visit:
  • Posts:
  •   Posted: 2006-06-21 17:25 of BLHTML edited: 2006-10-30 20:39 
  • Last post written by: BLHTML 2009-03-14 00:17  
Nyckel Jakten Nyckel Jakten

Krypterings Puzzlet är ett bokstavs puzzel.
Din uppgift är att ordna bokstäverna in nyckeln så att texten in den okrypterade rutan överensstämmer with den okrypterade textrutan.

Starta with att sätta längden on nyckeln to 3 in textrutan längst ner under "Längd on nyckel" and press the button Starta new puzzel. Eftersom nyckeln nu är 3 bokstäver lång skall you nu jämfora de 3 forsta bokstäverna i krypterat rutan with texten in okrypterat textrutan.

Example in krypterat rutan:
xLx

Här ser vi att andra tecknet in nyckeln är rätt for att L är on samma position i krypterat and okrypterat.
Det innebär att bokst of 1 and 3 är on fel plats.
Så markera bokst of 3 tryck Ctrl - X for att klippa ut and flytta cursor to forsta positionen and Ctrl - V for att klistra in, markera nu den andra bokstaven on samma sätt som you gjorde innan and klistra in denna bokst of sist and press the Testa Newckel, or press the button Enter.

Knepet är att flytta last bokstaven to forsta positionen där vi vet att bokstaven inte ligger rätt and fortsätt så tos all bokstäverna kommer on plats i krypterat rutan.

När you har klarat 3 characters in nyckeln så can you gå vidare on 4 characters and fortsätta gå så högt you kan.
If you runt fast can alltid see hur nyckeln ser ut genom att klicka on Show nyckel.

Du can även change texten in okrypterat field if you skulle foredra en annan text.
This can you göra när som helst!
Tänk då on att den okrypterade texten måste vara lika lång or längre än your nyckeln.
  •   Posted: 2009-03-14 00:17 of BLHTML edited: 2009-03-14 00:21 
  •  
Nyckel Jakten Nyckel Jakten

Encryption Puzzle is a letter puzzel.
Your task is to arrange the letters in the key so that the text of the unencrypted box consistent with the unencrypted text box.

Start by putting the length of the key to 3 in the text box at the bottom under "Length of the key" and press the Start button again puzzel. As the key now is 3 letters long, you now compare the 3 first letters of the encrypted text in the box with unencrypted text box.

Examples in the encrypted box:
xLx

Here we see that the second character in the key is right for L is in the same position in the encrypted and unencrypted.
This means that the letter 1 and 3 are in the wrong place.
To mark the letter 3 press Ctrl - X to cut and move the cursor to the first position and Ctrl - V to paste, select the second letter in the same way you did before and paste this last letter and press Testa Newckel, or press the Enter key.

The trick is to move the last letter to the first position where we know that the letter is not right and continue so until all the letters in place of encrypted box.

Once you have passed the 3 characters in the key you can proceed on 4 characters and continue to go as high as you can. If you are stuck can always see how the key looks by clicking on the Show Key.

You can also change the text of the unencrypted field if you would prefer another text. You can do this anytime! Please note that the unencrypted text must be as long or longer than your key.

Cryptic puzzle

BLHTML forum  


This page is created with BLHTML in 0.0730 seconds